Chiang-ch'eng-ha-ni-tsu-i-tsu-tzu-chih-hsien, Yunnan